INFORMATIEVERKLARING OVER PERSOONSGEGEVENSVERWERKING

Biasuzzi Turismo S.p.A., als Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens, geeft deze informatie aan de Betrokkene vrij in overeenstemming met de Europese en Italiaanse voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens.

Deze informatieve kennisgeving is een integratie van het navigatiebeleid van de website, om de Gebruiker te informeren over de manier waarop de Verwerkingsverantwoordelijke de gegevens die, in het bijzonder, in dit contactformulier zijn ingevoerd zal verwerken: we nodigen u daarom uit om ons privacybeleid te lezen.

Doeleinden en rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

Als u zich op deze service abonneert, verwerkt Biasuzzi Turismo S.p.A. de verkregen persoonsgegevens om via e-mail nieuwsbrieven te verzenden met informatie over zijn producten, diensten, promoties of uitnodigingen voor evenementen waaraan het bedrijf zal deelnemen. De rechtsgrondslag bestaat uit de noodzaak om het bovengenoemde doel na te streven.

Bewaartermijn van gegevens

De Verwerkingsverantwoordelijke zal de gegevens verwerken tot het einde van de dienst of tot het eventuele verzoek tot onderbreking, indien dit zou plaatsvinden voordat de dienst is beëindigd.

Verstrekken van gegevens en gevolgen bij weigering

Het verstrekken van gegevens is optioneel. In geval van weigering is het niet mogelijk om u op deze service te abonneren.

Reikwijdte van de communicatie van data en categorieën van ontvangers

De Verwerkingsverantwoordelijke deelt de verwerkte gegevens niet, maar is voornemens deze te communiceren aan interne figuren die bevoegd zijn om ze te verwerken op grond van hun respectieve taken, evenals aan professionals, bedrijven of derden die uitbestedingsactiviteiten uitvoeren en daarom bij specifieke overeenkomst of een andere rechtshandeling bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen en / of internationale organisaties

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan niet-EU-landen of internationale organisaties.

Rechten van de Betrokkene

De Betrokkene heeft het recht om het abonnement op deze service op elk moment te annuleren en de Verwerkingsverantwoordelijke te vragen om toegang tot zijn persoonlijke gegevens en om rectificatie ervan als deze onjuist zijn, om ze te wissen of de verwerking ervan te beperken als aan de voorwaarden is voldaan en om hun draagbaarheid te verkrijgen.

Om zijn rechten uit te oefenen, kan de Betrokkene het hier beschikbare formulier gebruiken en het doorsturen naar de Verwerkingsverantwoordelijke op het volgende adres: privacy@biasuzzispa.com. De Betrokkene heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, de Italiaanse gegevensbeschermingsautoriteit (www.garanteprivacy.it).