INFORMATIEVERKLARING OVER PERSOONSGEGEVENSVERWERKING

BIASUZZI TURISMO S.p.A. (hierna “Bedrijf”) geeft deze informatie in overeenstemming met en door werking van art. 13 van Verordening (EU) 2016/679 (hierna “AVG” genoemd), betreffende de bescherming van personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, om u te informeren over de doeleinden en methoden van de verwerking van persoonsgegevens die u tijdens het browsen op deze website wellicht verstrekt ( hierna “Website”).

Houd er rekening mee dat deze informatie alleen verwijst naar de Website en niet naar websites van derden, waartoe de Gebruiker toegang kan krijgen via links die deze bevat.

CATEGORIEËN VAN VERWERKTE GEGEVENS

Browsegegevens

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te beheren, verzamelen tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen. Deze informatie wordt niet verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde gebruikers, maar kan door de aard ervan, door verwerking en koppeling met gegevens van derden, leiden tot de identificatie van gebruikers. Deze categorie gegevens omvat bijvoorbeeld IP-adressen of domeinnamen van computers die gebruikers gebruiken om  verbinding te maken met de Website, adressen in URI (Uniform Resource Identifier) -notatie van de gevraagde bronnen, tijdstip van aanvraag, methode die wordt gebruikt bij het indienen van het verzoek bij de server, grootte van het bestand dat is verkregen als reactie, numerieke code die de status aangeeft van het antwoord van de server (succes, fout, enz.) en andere parameters die verband houden met het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verkrijgen van anonieme statistische informatie over het gebruik van de Website en om de correcte werking ervan te controleren en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd.

Gegevens die vrijwillig door de Gebruiker zijn verstrekt

De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van e-mails naar de adressen die op de Website worden vermeld, omvat de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender, nodig om te reageren op verzoeken, evenals alle andere persoonlijke gegevens die in het bericht zijn opgenomen. Specifieke samenvattende informatie wordt ook op verzoek in de secties van de Website die voor bepaalde diensten is bedoeld, gerapporteerd of weergegeven en worden indien nodig met instemming van de Betrokkene verstrekt.

Cookies

Voor informatie over het gebruik van cookies door de website, klikt u hier.

DOEL EN RECHTSGRONDSLAG VOOR GEGEVENSVERWERKING, VERSTREKKING VAN GEGEVENS EN GEVOLGEN IN GEVAL VAN WEIGERING

Het Bedrijf verwerkt uw gegevens om uw browsen te vergemakkelijken en om de diensten te leveren die u mogelijk aanvraagt ​​via formulieren die speciaal op de Website worden aangeboden. Naast de browsegegevens en cookiespecificatie, in de gedeelten van de Website die zijn ontworpen om op verzoek bepaalde diensten aan te bieden, staat het u vrij om uw persoonlijke gegevens te verstrekken voor de doeleinden die in de betreffende informatie worden vermeld, maar het niet verstrekken ervan kan het onmogelijk maken om de gevraagde dienst te verkrijgen.

BEWAARTERMIJN

Persoonsgegevens die tijdens het gebruik van de Website worden verzameld, worden alleen verwerkt gedurende de tijd die nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld of, indien deze zijn voltooid, gedurende de tijd die is vastgelegd in de geldende regelgeving.

Raadpleeg de verstrekte informatie voor specifieke diensten voor meer informatie.

REIKWIJDTE VAN GEGEVENSOVERDRACHT EN CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS

Alle verzamelde en verwerkte gegevens worden overgedragen aan interne personen die geautoriseerd zijn om ze te verwerken vanwege hun respectieve taken, evenals naar externe partijen die nodig zouden zijn om de gegevens over te dragen. Deze ontvangers, zullen, wanneer zij gegevens verwerken namens het bedrijf, geautoriseerd zijn om persoonsgegevens te verwerken aan de hand van een specifiek contract of een andere rechtshandeling.

Raadpleeg de verstrekte informatie voor specifieke diensten voor meer informatie.

OVERDRACHT VAN PERSOONSGEGEVENS NAAR EEN DERDE LAND EN/OF INTERNATIONALE ORGANISATIES

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan niet-Europese derde landen.

RECHTEN VAN DE BETROKKENE

U hebt het recht (zie de artikelen 15 tot en met 22 van de AVG) om ons bedrijf te vragen om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens en om rectificatie te vragen als deze onjuist zijn, om ze te wissen of de verwerking ervan te beperken als aan de voorwaarden wordt voldaan en om de overdraagbaarheid van persoonlijk verstrekte gegevens te verkrijgen, mits uitgevoerd met geautomatiseerde middelen op basis van de toestemming of overeenkomst. U hebt ook het recht om de toestemming voor verwerkingsdoeleinden die dit vereisen in te trekken, onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de herroeping is uitgevoerd. U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit, Garant voor de bescherming van persoonsgegevens.

Raadpleeg de verstrekte informatie voor specifieke diensten voor meer informatie.

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

BIASUZZI TURISMO Sp.a. is de Verwerkingsverantwoordelijke die de gegevens verwerkt en kan bereikt worden op: marketing@biasuzzispa.com

Laatste update: juni 2018.

Deze informatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen. Het is daarom raadzaam om deze webpagina regelmatig te bekijken en om rekening te houden met de meest recente versie van de informatie die erin is vervat.